1. Văn phòng Hội đồng quản trị
 2. Văn phòng Ban quản lý dự án Long Thành
 3. Văn phòng Tổng công ty
 4. Văn phòng Đảng - Đoàn
 5. Ban Tài chính - Kế toán
 6. Ban Tổ chức - Nhân sự
 7. Ban Kế hoạch - Kinh doanh
 8. Ban Kết cấu hạ tầng - Môi trường
 9. Ban Pháp chế
 10. Ban Kỹ thuật - Công nghệ
 11. Ban An ninh - An toàn
 12. Ban Khai thác cảng