Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/4/2016 đến ngày 31/12/2016.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) xin gửi đến Quý cổ đông Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/7/2016 đến ngày 30/9/2016.

Ban biên tập website xin giới thiệu Thông tin tài chính Quý II/2015 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tính đến ngày 30/6/2015.

Thực hiện Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg ngày 15/09/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số nội dung về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước; Văn bản số 1849/BGTVT-QLDN ngày 10/02/2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh và Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về việc thoái vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tại Công ty cổ phần Thương mại Hàng không Cam Ranh;

Trang 2 trong 3 trang