Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ thông tư 220 /2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ  Công văn số 1034/SGDHCM-NY về việc hủy bán đâú giá cổ phần của Công ty CP Vận tải Hàng Không Miền Nam do Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam nắm giữ

Căn cứ theo Quyết định số 185/QĐ-HĐTV ngày 22/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam về “Quy chế công khai thông tin tài chính của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty”.
Trang 4 trong 4 trang