Thứ năm, 14 Tháng 6 2018 16:24

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua kế hoạch triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP