Thứ hai, 22 Tháng 1 2018 16:55

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Hà Thị Nguyệt Anh

Ngày 18/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có nhận được Đơn báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Hà Thị Nguyệt Anh
  • Mã cổ đông: ACV1038
  • Số CMND: 023875275; cấp ngày: 19/07/2001; nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 300 cổ phiếu

Căn cứ Điều 13 Quy chế về việc chuyển nhượng cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 34/NQ-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Tổng công ty trong vòng 30 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Đơn báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Trân trọng thông báo.