Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 14:01

Thông báo về việc mất sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Nguyễn Văn Kỳ

Ngày 16/3/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có nhận được Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông của cổ đông Nguyễn văn Kỳ. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Nguyễn Văn Kỳ
  • Mã cổ đông: ACV6327
  • Số CMND: 011790512; cấp ngày: 28/3/2009; nơi cấp: Hà Nội
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 3.700 cổ phiếu, trong đó cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 3.100 cổ phiếu; cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 600 cổ phiếu.

Căn cứ Điều 13 Quy chế về việc chuyển nhượng cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 34/NQ-HĐQT ngày 08/4/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Tổng công ty trong vòng 30 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết về Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông đề nghị bấm vào đường link để tải về:

Đơn đề nghị cấp lại sổ cổ đông

Trân trọng thông báo.