Thứ ba, 27 Tháng 3 2018 14:26

Thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 như sau:

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP sẽ lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng là 16/4/2018.