Ngày 25/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) có văn bản số 321/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành.

Ngày 25/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán ACV) có văn bản số 320/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.

Ngày 18/01/2018, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có nhận được Đơn báo mất và đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông. Nội dung cụ thể như sau:

  • Tên cổ đông: Hà Thị Nguyệt Anh
  • Mã cổ đông: ACV1038
  • Số CMND: 023875275; cấp ngày: 19/07/2001; nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh
  • Số lượng cổ phiếu sở hữu: 300 cổ phiếu

Căn cứ Điều 13 Quy chế về việc chuyển nhượng cổ phần ban hành kèm theo Quyết định số 34/NQ-HĐQT ngày 08/04/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Thông báo mất sổ cổ đông được đăng tải trên website của Tổng công ty trong vòng 30 ngày; hết thời hạn thông báo nếu không phát sinh các khiếu kiện, khiếu nại thì Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP sẽ tiến hành cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng: Ông Nguyễn Đình Dương – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV)  thông báo đến Quý cổ đông về thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng.

Ngày 11/12/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 5322/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin về việc đăng ký mua lại 67.400 cổ phiếu ưu đãi của CBCNV do nghỉ việc trước thời hạn để làm cổ phiếu quỹ.

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2016.

Ngày 31/10/2017, Tổng công Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có văn bản số 4762/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2016.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10/11/2017.

Tổng công Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT ngày 30/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2016.

Ngày 24/10/2017,  Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có văn bản số 4651/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 412/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đông quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc mua lại số cổ phần ưu đãi của người lao động Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ.

Trang 2 trong 6 trang