Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do của một số cổ đông của ACV (danh sách đính kèm).

Ngày 05/7/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có Văn bản số 2818/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin: Phó Tổng Giám đốc Trần Văn Thắng nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí từ ngày 01/7/2017.

Ngày 29/6/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP có văn bản số 2708A/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố Nghị quyết số 299/NQ-HĐQT ngày 28/6/2017 của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đối với ông Lại Xuân Thanh.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 25/5/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có gửi Thông báo số 2091/TCTCHKVN-TCKT cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ngày 23/5/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 2030/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hủy danh sách chốt cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo văn bản số 608/2017-ACV/VSD-ĐK ngày 10/5/2017 của VSD.

Ngày 28/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 1654/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về nội dung thông tin công bố

Ngày 21/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có công văn số 1533/TCTCHKVN-TCKT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Ngày 24/4/2017, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) có Văn bản số 1550/TCTCHKVN-TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP năm 2017.

Thông tin chi tiết, đề nghị Quý cổ đông bấm vào đây để tải về:

Thông báo về việc gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Trân trọng thông báo.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) thông báo đến Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Bà Huỳnh Thị Diệu - Trưởng Ban Kiểm soát.

Trang 3 trong 6 trang