Đề nghị Quý cổ đông tải file tại đây:

Đề nghị Quý cổ đông tải file tại đây: 

 

 

Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP đã ban hành Quyết định số 323/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Diệu Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2016.

Căn cứ Công văn số 4031/UBCK-GSĐC ngày 30/6/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng, ngày 05/7/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP có Công văn số 278/HĐQT trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông và các Nhà đầu tư về việc trở thành Công ty đại chúng từ ngày 30/6/2016.

Trang 6 trong 6 trang