Thứ hai, 16 Tháng 5 2016 17:01

Bổ nhiệm lãnh đạo một số Phòng, Ban chức năng thuộc Tổng công ty

Ngày 16/5/2016, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) đã công bố và trao các Quyết định của Hội đồng Quản trị Tổng công ty về việc bổ nhiệm, điều động lãnh đạo một số Phòng, Ban chức năng thuộc Tổng công ty.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Nguyên Hùng và Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng tặng hoa,  chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động

Bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ giữ chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Việt giữ chức vụ Trưởng Ban Kết cấu hạ tầng – Môi trường thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Điều động ông Nguyễn Khắc Phong, Phó Trưởng Ban Kết cấu hạ tầng – Môi trường, kiêm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án Long Thành thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty có các Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kết cấu hạ tầng – Môi trường, Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh và Trưởng Ban Pháp chế, cụ thể như sau:

Ông Hồ Minh Tiến, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kết cấu hạ tầng – Môi trường để thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Đào Việt Dũng, Thành viên Hội đồng Quản trị thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kế hoạch Kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc.

Ông Phan Lê Hoan, Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Pháp chế để thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc Cảng HKQT Cam Ranh.

Giao nhiệm vụ cho ông Phan Tấn Thành, Phó Trưởng Ban Pháp chế phụ trách Ban Pháp chế thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

Văn phòng Tổng công ty